The Donner Residence

The Donner Residence has been a meeting place for culture, science and politics for over 130 years. Its story started in 1890, when the Donner House was built at Pohjoisranta 12 in Kruununhaka, Helsinki. Initially, the residence was a part of senator and professor Otto Donner’s (1835-1909) home, which spanned the entirety of the second floor. After the Second World War, a smaller part consisting of the library, the study and the drawing room were separated from the rest of the apartment. It was here that Otto Donner and his son, the political activist, linguist and ethnographer Kai Donner (1888-1935) did their academic research, met and corresponded with contemporaries and left their mark in the Finnish political and academic spheres of their times.

In 1962, some years after the passing of Kai Donner’s widow Greta Donner (1890-1955), their children agreed that the apartment should be passed on to Kai and Greta’s youngest child, Jörn Donner (1933-2020). For the next sixty years, Jörn Donner used the residence as his office and pied-à-terre in Helsinki. In a life marked by upheaval and change, the apartment came to be his safehaven where he could work and relax in peace. He often chose to be photographed by media in the apartment, creating a strong bond between the public persona of Jörn Donner and the visual aestethic of the apartment and its grand library containing well over 4000 books. Thus, most people today mainly associate the apartment with Jörn Donner.

After Jörn Donner passed away in January 2020, it was decided that the apartment should be turned into a residence and working space for authors, filmmakers, researchers, artists and others. Currently, scholarships can be applied for via Föreningen Konstsamfundet (“the Art Foundation Association”) through their website. Link to the application system: https://konstsamfundet.rimbert.fi/

Guided group visits to the residence can be organised. For further information or to book a visit, please contact us at: info@donnerproductions.fi.

Donnerska residenset

Donnerska residenset har varit en mötesplats för kultur, vetenskap och politik i över 130 år. Dess historia började år 1890, då det så kallade Donnerska huset färdigställdes på Norra kajen 12 i Kronohagen, Helsingfors. Residenset var ursprungligen en del av senator och professor i jämförande språkforskning Otto Donners (1835-1909) hem, som då innefattade husets andra våning i sin helhet. Efter andra världskriget delades bostaden i två, varav den mindre delen bestod av bostadens bibliotek, arbetsrum och salong. Det var här som Otto Donner och hans son, aktivisten och språkforskaren Kai Donner (1888-1935) bedrev sitt forskningsarbete, träffade och kommunicerade med sina kolleger och deltog i den dåtida akademiska och politiska diskursen.

Kai Donners änka Greta Donner (f. von Bonsdorff) avled år 1955, varefter det dröjde några år innan bostadens följande kapitel skulle skrivas. År 1962 kom dödsboets delägare överens om att bostaden skulle tillfalla Jörn Donner (1933-2020), Kai och Gretas yngsta son. Under de kommande sextio åren använde Jörn sedan bostaden som sin skrivarlya och pied-à-terre i Helsingfors. I ett liv präglat av förändring och uppbrott blev bostaden Jörns skyddshamn och oas, där han kunde arbeta och koppla av i sin egen ro. Medier besökte samtidigt ofta bostaden, vilket medverkade till att biblioteket idag oftast associeras just till Jörn.

Efter Jörn Donners bortgång i januari 2020 bestämdes det att bostaden skulle omvandlas till ett residens och ett arbetsutrymme för författare, filmmakare, forskare, konstnärer och andra. Idag kan stipendier ansökas via Föreningen Konstsamfundet via deras webbplats. Länk till ansökningssystemet: https://konstsamfundet.rimbert.fi/

Guidade gruppbesök till residenset ordnas regelbundet. Om du vill boka ett besök eller få ytterligare information, kontakta oss på: info@donnerproductions.fi


Donner-residenssi

Donner-residenssi on jo yli 130 vuoden ajan toiminut kulttuurin, tieteen ja politiikan kohtauspaikkana. Sen historia alkoi vuonna 1890, kun niin kutsuttu Donnerin talo valmistui Helsingin Kruununhaassa osoitteessa Pohjoisranta 12. Residenssi oli aluperin osa senaattori ja vertailevan kielitutkimuksen professori Otto Donnerin (1835-1909) kotia, joka käsitti rakennuksen koko toisen kerroksen. Toisen maailmansodan jälkeen asunto jaettiin kahteen, joista pienempi osa koostui asunnon kirjastosta, työhuoneesta ja salongista. Näissä tiloissa Otto Donner ja hänen poikansa, poliittinen aktivisti ja kielitutkija Kai Donner (1888-1935) tekivät tutkimustyötään, tapasivat ja olivat yhteydessä kollegoihinsa ja osallistuivat aikansa tieteelliseen ja poliittiseen diskurssiin.

Kai Donnerin leski Greta Donner (s. von Bonsdorff) menehtyi vuonna 1955, jonka jälkeen kesti muutama vuosi ennen kuin asunnon kohtalosta päästiin yhteisymmärrykseen. Vuonna 1962 kuolinpesän omistajat sopivat, että asunnon perisi Kain ja Gretan nuorin poika Jörn Donner (1933-2020). Seuraavien lähes kuudenkymmenen vuoden aikana asunto toimi Jörnin ketunkolona ja hänen Helsingin kaupunkiasuntona Jörnin kuolemaansa saakka. Muutoksen ja mullistuksen määrittelemän elämän aikana asunto oli Jörnin suojasatama, jossa hän sai työskennellä ja rentoutua omassa rauhassa. Media vieraili usein asunnossa, vahvistaen asunnon ja Jörnin julkista sidettä. Tänään useimmat yhdistävätkin asunnon suurenmoisen kirjaston juuri Jörniin.

Jörn Donnerin menehdettyä tammikuussa 2020 päätettiin, että asunto tulisi muuttaa kirjailijoiden, elokuvatekijöiden, tutkijoiden, taiteilijoiden ja muiden henkilöiden residenssiksi ja työtilaksi. Tällä hetkellä residenssiin voi hakea Föreningen Konstsamfundetin kautta. Linkki hakemukseen: https://konstsamfundet.rimbert.fi/

Opastettuja ryhmävierailuja järjestetään säännöllisesti. Jos haluat vierailla residenssissä tai kaipaat lisäinfoa, olethan yhteydessä osoitteeseen: info@donnerproductions.fi